คำถามที่พบบ่อย

Q: เมื่อมาถึงโรงพยาบาลแล้วต้องทำอย่างไร?

พบพยาบาลที่จุดคัดกรองบริเวณทางเข้าตึกก่อนทุกครั้งเพื่อทำการคัดกรองและแนะนำจุดที่ต้องไปต่อ

*เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานจึงส่งผลให้ผู้ป่วยทั้งใหม่และเก่าจำเป็นต้องเซนต์ยอมรับการใช้ข้อมูลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA)  ก่อนในครั้งแรกที่เข้ามาใช้บริการภายหลังจากวันที่ 11 ก.พ. 2565

Q: การเข้ารับบริการต้องเตรียมเอกสารใดบ้าง?

1. กรณีผู้ป่วยไม่มีนัดและไม่ได้ถูกส่งตัวมา สามารถใช้เพียงบัตรประชาชนและบัตรโรงพยาบาลในการเข้ารับบริการ

2. กรณีผู้ป่วยมีนัดให้นำใบนัดมาพร้อมกับบัตรประชาชนและบัตรโรงพยาบาล

​​​​​​​3. กรณีผู้ป่วยถูกส่งตัวมารักษาและใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า จำเป็นต้องมีเอกสารส่งตัว(ตัวจริง) 1 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ พร้อมกับบัตรประชาชน

4. กรณีผู้ป่วยใช้สิทธิดังนี้
                 ประกันสังคมทุพพลภาพ
                 กองทุนทดแทน
                 บัตรประกันสุขภาพต่างพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
                 บัตรประกันสุขภาพสิทธิย่อยผู้พิการ
จำเป็นต้องมีสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง

 Q: สิทธิที่สามารถใช้ในโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ได้?

ทางโรงพยาบาลรองรับการใช้สิทธิทุกรูปแบบ


Q: เคสฉุกเฉินมีสิทธิที่อื่นเข้าใช้บริการได้ไหม?

ตามนโยบาย สปสช. เฉพาะเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่โดยไม่ต้องสำรองจ่ายจนพ้นวิกฤตและสามารถคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัย แต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง

​​​​​​​
6 อาการที่เข้าข่าย ภาวะฉุกเฉินวิกฤต
1. หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ
2. หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรงหายใจติดขัดมีเสียงดัง
3. ซึมลง เหงื่อแตก ตัวเย็น
4. เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน รุนแรง
5. แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกพูดไม่ชัดแบบปัจจุบันทันด่วนหรือชักต่อเนื่องไม่หยุด
6. อาการอื่นที่มีผลต่อการหายใจ ระบบการไหลเวียนโลหิต และระบบสมองที่เป็นอันตรายต่อชีวิต หากพบอาการที่เข้าข่าย
 
ขั้นตอนการใช้สิทธิ
1. ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
2. โรงพยาบาลประเมินอาการและคัดแยกระดับความฉุกเฉิน
3. ศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิ ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
4. กรณีเข้าเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤต จะได้รับความคุ้มครองตามสิทธิทันทีแต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง
5. กรณีไม่เข้าเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤตให้รีบประสานโรงพยาบาลตามสิทธิหากประสงค์รักษาต่อต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง