This is a bridge
This bridge is very long

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑       

               กรุงเทพมหานคร จับมือ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์ ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น ๑ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) โดยให้การสนับสนุน และร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแพทยศาสตรศึกษา กิจกรรมด้านวิจัยและวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุข แลกเปลี่ยนคณาจารย์และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

               กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์ จะร่วมมือรับเป็นสถาบันร่วมสอนเพื่อผลิตนักศึกษาแพทย์ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์และสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยโรงพยาบาลที่รับผิดชอบดำเนินการตามความร่วมมือดังกล่าว ได้แก่ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน และโรงพยาบาลคลองสามวา ซึ่งเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก และเป็นแหล่งฝึกอบรมของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ และแพทย์ใช้ทุน ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
               โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตกลงร่วมกันพัฒนาด้านบริการทางการแพทย์ จัดส่งแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ร่วมออกให้บริการตรวจรักษา ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ เป็นต้น นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการผลิตแพทย์เพื่อรองรับการจัดบริการด้านสุขภาพของสังคมไทยในอนาคตแล้ว ยังเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ที่จะทำงานในโรงพยาบาล อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ทั้ง ๓ แห่ง อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครในแนวทางที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคตอีกด้วย

Please publish modules in offcanvas position.