This is a bridge
This bridge is very long

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒       

           นายแพทย์ชาติชาย วงษ์อารี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมต้อนรับ คณะตรวจประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ นำทีมโดย ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย นายกสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย และทีมคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน สนพ. กทม. เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 • 73370537_582460338962010_847194458188414976_o.jpg
 • 74205723_582461878961856_967500851541180416_o.jpg
 • 74582307_582463122295065_9223173686675111936_o.jpg
 • 74614102_582464565628254_8073203202557739008_o.jpg
 • 74786447_582462182295159_7547204016720052224_o.jpg
 • 75095582_582463825628328_5319931223663968256_o.jpg
 • 75233428_582466352294742_378650471503495168_o.jpg
 • 75237604_582459935628717_7204696485286379520_o.jpg
 • 75266111_582463732295004_8722936612326998016_o.jpg
 • 75282378_582461365628574_5195630532200759296_o.jpg
 • 75289050_582460928961951_3439375450898432_o.jpg
 • 75328821_582462422295135_1584069580412682240_o.jpg
 • 75429496_582458392295538_3576696696496717824_o.jpg
 • 75550508_582462968961747_5255816183797514240_o.jpg
 • 75627554_582459012295476_7194007179270029312_o.jpg
 • 76182383_582464328961611_6407350383902982144_o.jpg
 • 76705222_582465122294865_7652679570172149760_o.jpg
 • 76781354_582463232295054_1319660342720069632_o.jpg
 • 76901042_582464148961629_6877948597611003904_o.jpg
 • 77373239_582459418962102_8338237796078583808_o.jpg

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒       

           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ (นายแพทย์ชาติชาย วงษ์อารี) พร้อมด้วยผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ต้อนรับผู้นำชุมชน ในพื้นที่เขตหนองจอก ในกิจกรรมงานเลี้ยงน้ำชาโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ “ผู้บริหาร รพว. พบปะผู้นำชุมชนเขตหนองจอก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารของโรงพยาบาลได้พบปะผู้นำชุมชนในพื้นที่เขตหนองจอก ประสานความสัมพันธ์ สื่อสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการของโรงพยาบาลสู่ชุมชน

 • 70788078_575693959638648_8499883292605022208_o.jpg
 • 72729018_575693226305388_8240312000563904512_o.jpg
 • 73140167_575694392971938_5056536946872942592_o.jpg
 • 73174429_575693752972002_4367265090378924032_o.jpg
 • 73200479_575693346305376_6349899595681628160_o.jpg
 • 73229904_575711359636908_2340094647549820928_o.jpg
 • 73261602_575694262971951_5250819461795020800_o.jpg
 • 73324064_575694979638546_8119713506485338112_o.jpg
 • 73482822_575694786305232_7398124782752890880_o.jpg
 • 73524612_575711469636897_5960609171630981120_o.jpg
 • 74205661_575692732972104_972195843501195264_o.jpg
 • 74392405_575694916305219_7906573512448409600_o.jpg
 • 74407610_575694472971930_7751345173803565056_o.jpg
 • 74445011_575694736305237_8283616609621245952_o.jpg
 • 74537374_575692796305431_1091293766200852480_o.jpg
 • 74594076_575694609638583_8711506338552741888_o.jpg
 • 74598541_575694562971921_430157128066400256_o.jpg
 • 74620878_575694842971893_6175568269001359360_o.jpg
 • 74626998_575693409638703_6625154377415917568_o.jpg
 • 75258522_575694486305262_2116498907818098688_o.jpg

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒       

           โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ร่วมกับโรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายแพทย์ชาติชาย วงษ์อารี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายแพทย์ยุทธนา เศรษฐนันท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิธินธร ฝ่ายการแพทย์ นางอรไพลิน นาคสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มงานชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือดโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ แพทย์หญิงประทุมพิทย์ พงศ์พรทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลสิรินธร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่วมเป็นเกียรติในพิธิเปิดดังกล่าว
           ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลและประชาชนในเขตหนองจอกมาบริจาคเป็นจำนวนมาก ทางโรงพยาบาลจึงขอขอบพระคุณผู้มาร่วมบริจาคโลหิตเป็นอย่างสูง ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงตลอดไป ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 • 72652342_571948183346559_8763705558592126976_o.jpg
 • 72966936_571948550013189_4472098937062293504_o.jpg
 • 73054956_571949070013137_9109789238710239232_o.jpg
 • 74476905_571949033346474_760386632196030464_o.jpg
 • 74520469_571943866680324_8290148941345849344_o.jpg
 • 75266109_571948163346561_7145283970752577536_o.jpg
 • 75285817_571947623346615_5782451106399387648_o.jpg
 • 75289381_571948233346554_4511112646157664256_o.jpg
 • 75294186_571949393346438_8182673715545243648_o.jpg
 • 75604013_571948620013182_4423522552001855488_o.jpg
 • 76269782_571947560013288_6335822565491081216_o.jpg

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒       

           รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นพ.พิชญา นาควัชระ) และรองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ (พญ.สุภาพร กรลักษณ์) ตรวจเยี่ยมการดำเนินการของโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ และดูความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ (นพ.ชาติชาติ วงษ์อารี) รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายบริหาร (นางสาวอรไพลิน นาคสวัสดิ์) พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงานให้การต้อนรับ

 • 72779435_572667996607911_853701655764402176_o.jpg
 • 73167842_572660313275346_343815267370926080_o.jpg
 • 73207872_572670539940990_4895169068442583040_o.jpg
 • 73409346_572667096608001_5377740920827412480_o.jpg
 • 73422500_572663053275072_7637980950839689216_o.jpg
 • 73504663_572671926607518_4851458842673807360_o.jpg
 • 73515628_572660393275338_4915800184367087616_o.jpg
 • 75380467_572668713274506_7768636351360008192_o.jpg
 • 76197817_572663843274993_4754517823030558720_o.jpg

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒       

           ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ และกลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ผู้้สูงอายุ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตร The 19th school of Peace Studies and Conflict Transformation จากมูลนิธิทรัพยากรเอเชีย ร่วมกับสถาบันสันติภาพและการพัฒนาศึกษานานาชาติ โดยศึกษาดูงานกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสันติภาพ การเปลี่ยนแปลงและความขัดแย้ง การอยู่ร่วมกันในสังคมปัจุบัน ซึ่งชมรมผู้สูงอายุ ได้จัดกิจกรรมการแสดงโชว์เต้นประกอบเพลงรถแห่รถยู้ รำวงวันลอยกระทง อีกทั้งยังเชิญชวนคณะศึกษาดูงานร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมปิติพัฒน์ ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์

 • 73132326_571260070082037_4582104525665468416_o.jpg
 • 73147785_571245190083525_279500292481875968_o.jpg
 • 73181903_571252313416146_3566097138116984832_o.jpg
 • 73254952_571247756749935_91568165879808000_o.jpg
 • 73292150_571258963415481_900223388599975936_o.jpg
 • 73322105_571248820083162_6683237414888013824_o.jpg
 • 73357326_571248503416527_8115569112152801280_o.jpg
 • 74164794_571254363415941_7561967640382537728_o.jpg
 • 74176233_571245500083494_2582325142277324800_o.jpg
 • 74219002_571244946750216_8212660378341998592_o.jpg
 • 74400890_571260250082019_6163879841922809856_o.jpg
 • 74413331_571246956750015_3403291188671807488_o.jpg
 • 75332769_571243280083716_3129596064181518336_o.jpg
 • 75388073_571242633417114_386194066162843648_o.jpg
 • 75394257_571246046750106_2937224019432177664_o.jpg
 • 75429485_571247200083324_5255620148605222912_o.jpg
 • 75456809_571244123416965_6444419619569532928_o.jpg
 • 76268028_571256613415716_4854992909268680704_o.jpg
 • 76706749_571249136749797_1900307210668343296_o.jpg

หน้าที่ 1 จาก 34

Please publish modules in offcanvas position.